ДПА 2021

 

6

 

 

 

Наказ про структуру 2017/2018 навчального року та робочий навчальний план

 

4

Маршинецький навчально-виховний комплекс

"Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"

Маршинецької сільської ради

60309,  Чернівецька область, Новоселицький район, с.Маршинці,

вул. Свято-Миколаївська,12,  тел. (037-33) 2-50-06,  ЄДРПОУ21436747

e-mail: nvk_marsintsi@i.ua

НАКАЗ

             23.06. 2017                                                                                                                                                                                                  № 88

Про структуру  2017/2018 навчального 

року та робочий  навчальний  план

      На виконання наказу відділу освіти Новоселицької  районної державної адміністрації від15.06.2017р. № 183 «Про структуру  2017/2018 навчального 

року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

              НАКАЗУЮ:

         1. Вважати  основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2017/2018 н.р. статут, робочий навчальний план навчально-виховного комплексу (НВК),  річний та перспективний плани роботи.

2. До 01.07.2017 затвердити робочий навчальний план НВК на відповідність вимогам листа МОНУ від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», нормативним документам   у встановленому порядку (пункт №19 даного наказу).

         3. Врахувати, що гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не

повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Граничний  обсяг  домашнього завдання  не  повинен перевищувати  у  2     класі – 45 хв., 3 – 70 хв.,  4 –  90 хв., 5-6  – 150 хв., 7-9  – 180 хв., 10-11 –  240 хв.;

                4.  Граничну наповнюваність класів встановлювати відповідно до вимог

статей 14, 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

                5. Дотримуватись мінімальної наповнюваності груп для факультативних занять: мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять – 4 учні.  При меншій кількості учнів, за необхідності,  створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.

         6. Здійснювати поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснювати відповідно до Нормативів, затверджених наказом МОН України від  20.02.2002   № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних начальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп НВК та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих  предметів. За наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).

            7. Обсяги навчального навантаження використовувати в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків НВК.

         8. Дотримуватись під час організації індивідуальної форми навчання   вимог Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Мін'юсті України 03.02.2016 за № 184/28314.  

9. Не допускати будь-які зміни інваріантної складової робочого навчального плану, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх.    

10. Варіативну складову робочого навчального плану НВК, сформувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНУ, пропозицій Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти, ОТГ,  кадрового забезпечення.

11. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

           12. Основну увагу приділяти вивченню:

        - української мови як державної;

        - основ християнської  етики і моралі;

        - предмета «Захист Вітчизни»;

         - предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій.    

                                               13. Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:

                                                                                 - організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;

       -  вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів – дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;

       - до 25.08.2017р. укомплектувати НВК педагогічними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками.

         14. Організувати підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності (більше 3 кілометрів).

         15. Дотримуватись Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 № 178.

16. У всіх видах підготовки до початку 2017/2018 навчального року керуватися дотриманням вимог Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року»,  виконання  відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

         17. Проаналізувати на засіданнях педрад, нарадах, зборах результати роботи закладу за І семестр 2017/2018 н.р. та визначити пріоритетні завдання на ІІ семестр.

         18. В класах   з   румунською   мовою   навчання рекомендовано   вивчати українською мовою предмети інваріантної складової «Історія України»,  «Географія  України», «Захист  Вітчизни» (лист МОНУ від 20.08.2003 № 1/9-389) за  наявності  відповідного навчально-методичного і кадрового забезпечення,  бажання батьків та учнів.

         19. У встановленому порядку розробити та затвердити навчальний  план:

         19.1.  Робочий навчальний план для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014  № 460.

         19.2.  Робочий навчальний план для  5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 03.04.2012 року № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014  № 1465,  від 07.08.2015 №855.

            19.3. Робочий навчальний план для  10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

          19.4. Використовувати у робочому навчальному плані  НВК для школи ІІ ступеня  п.1 наказу МОНУ від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів».

            19.5. Робочий  навчальний  план  для класів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465 (додаток 11);  для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН  України від 29.05.2014 № 657(додаток 15).

          19.6. Робочий   навчальний  план  для   дітей з особливими освітніми потребами складати:
         -  для підготовчого, 1-4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 № 133 та від 15.07.2014 № 828).

          - для 9-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008  № 778.

        19.7. Вважати англійську,  французьку  мови – іноземними мовами, які пропонуються до вивчення в НВК та внесенні однієї (двох) з них  до  робочих навчальних планів освітньої галузі мови і літератури. Під час вибору та вивчення мови національної меншини    використовувати  додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012   № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664). Під час вибору та вивчення іноземної мови враховувати наявність матеріально-технічного забезпечення (підручники, кабінет або куточок іноземної мови, навчально-методичне забезпечення), наявність кваліфікованих кадрів, спільного рішення педагогічної ради та батьківського комітету навчального закладу. Неприпустимим є зміна вивчення іноземної мови  протягом усього курсу навчання (1-11 класи) та другої  іноземної  мови  з  5 по 11 класи.

        19.8. Робочий навчальний план розробити  згідно  форм та  рекомендацій, визначених  у   листі Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014          1/9-303).

        19.9. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень курсів за вибором та облік занять на сторінках класного журналу або в окремому журналі за рішенням НВК.

        19.10. З метою   виховання   в   учнівської   молоді   поваги   до   Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно - офіційну організацію та проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити, за необхідності, куточки державної символіки. Державну символіку використовувати, керуючись Рекомендаціями  щодо порядку використання  державної  символіки  у навчальних  закладах  України  затвердити наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

        19.11. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" новий 2017/2018 навчальний рік  у НВК розпочати  «День знань» – 1 вересня 2017 року і закінчити не пізніше 1 липня наступного року.

       19.12. Дається право НВК самостійно приймати рішення про структуру  навчального року, строки проведення канікул. При цьому  терміни погоджувати з відділом освіти. Врахувати, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

         19.13.  Рекомендовано навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр – з 01.09 по 29.12.2017, ІІ семестр – з 15.01 по 25.05.2018.

         канікули для учнів  провести : осінні – з 23.10 по 29.10.2017, зимові – з 30.12.2017 по 14.01.2018,  весняні – з 26.03 по  01.04.2018.

           19.14.  Не допускати відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону), оскільки  це призведе  до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

         19.15. Дається  право НВК спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймати рішення  щодо:

- запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин;

- надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу);

- визначення термінів  проведення  навчальної практики та навчальних екскурсій;

визначення дати проведення свята «Останній дзвоник» та вручення документів про освіту.

        19.16.  При запровадженні карантину, припиненні  чи продовженні навчального процесу з поважних причин,   (кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої).   Навчальний заклад та вчителі обов’язково  мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.  Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини  не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно - педагогічну роботу.

        20. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

        В.о. Директора НВК                                                                                                                   1                                      Чевка А.С.

 

                          З наказом ознайомлена:                                         Голова профкому   Баранчан З.В.              2

 

 

 

Річний план